PRIVACY VERKLARING

Inleiding

The Little Five vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze Privacy verklaring (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

The Little Five houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

A)  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en             type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
B) verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden      waarvoor ze worden verwerkt;
C) vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  
D) passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw     persoonsgegevens gewaarborgd is; 
E) geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor     ze zijn verstrekt; 
F) op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als The Little Five vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

The Little Five vzw
Scheersel 82
2160 WOMMELGEM
info@thelittlefive.be
Telefoon : +32 (0)477 31 63 69
Contactpersoon: Glenn Verbruggen

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Vrijwilligers (inclusief opvanggezinnen)
Uw persoonsgegevens worden door The Little Five vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

1) het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht, e.d.)
2) het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met vrijwilligers in dat kader     (gerechtvaardigd belang)
3) om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van The Little Five vzw (uitvoering overeenkomst)
4) het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
5) het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers ( bij meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers)
6) het betalen van onkostenvergoedingen aan vrijwilligers (gerechtvaardigd belang)

(Kandidaat) adoptanten

1) het opstarten van een kat/kitten adoptiedossier (toestemming betrokkene - geen toestemming = geen dossier)
2) het uitvoeren van onze beoordelingsprocedure voor de toekenning/weigering van een kat/kitten aan (kandidaat)     adoptant
3) het informeren over nieuwe binnengekomen katten/kittens (toestemming betrokkene)
4) het nakomen van onze wettelijke verplichtingen (bijhouden dossier geplaatste dieren)
5) het versturen van nieuwsbrieven (toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

A) Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen     wettelijke verplichtingen en/of begeleiding van (kandidaat) adoptanten: aantal kinderen, leeftijd kinderen, type woning,     voorkeuren m.b.t. katten/kittens
B) m. b.t onkostenvergoedingen aan vrijwilligers: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij     werkelijke onkostenvergoeding), aard en bedrag onkostenvergoedingen die elders verkregen worden (verklaring op     eer), Handtekening (als onderdeel verklaring op eer, kostennota enz.)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan The Little Five vzw

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden: 
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

A) verzekeringsmaatschappij voor het verzekeren van onze vrijwilligers

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
The Little Five vzw bewaart persoonsgegevens van vrijwilligers niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het vrijwilligerswerk, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door The Little Five vzw dit rechtvaardigt.

The Little Five vzw bewaart persoonsgegevens van (kandidaat) adoptanten niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens, na een effectieve afgeronde adoptie van een kat/kitten 2 jaar bewaard , of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door The Little Five vzw dit rechtvaardigt.

De gegevens van kandidaat adoptanten worden zolang bewaard totdat de kandidaat adoptant aangeeft geen verdere interesse meer te hebben in een eventuele adoptie van kat/kitten.

Voor het bewaren van persoonsgegevens in het kader van het ontvangen van nieuwsbrieven, het op de hoogte gehouden worden van binnengekomen katten/kittens wordt elk jaar een nieuwe bevestiging gevraagd.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

1) Alle personen die namens The Little Five vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan     geheimhouding daarvan.
2) We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
3) We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als     daar aanleiding toe is;
4) Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
5) We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
6) Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een
gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.thelittlefive.be)

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacy statement

The Little Five vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2019… Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Adres

Scheersel 82
2160 Wommelgem
BELGIUM

Contact

Email: info@thelittlefive.be                    
Phone: +32 (0)456 12 08 47                    

Overige informatie

Ondernemingsnummer: 0701.971.281
Bankrekening: KBC IBAN: BE43 7390 1810 0201 BIC: KREDBEBB
Erkenningsnummer: HK30106437